Salgs- og leveringsbetingelser

Se vores prisliste 

Tilbagemeldinger og reklamation

Code of conduct

Privacy policy

 

Gyldighed

Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leverede ydelser af Visumservice ApS, CVR-nr. 34 05 42 66 ("Virksomheden"), med mindre andet skriftligt er aftalt mellem Virksomheden og kunden. Virksomheden har ikke andre forpligtelser over for kunden, end det som fremgår af disse salgs- og leveringsbetingelser.

Aftaleparter  

En ordre kan bestå af ydelser for en eller flere personer. Ydelser udført for en familie eller virksomhed, som gælder samme rejse eller destination, vil være betegnet som en enkelt ordre uanset antallet af personer, som er omfattet af rejsen.

Med tredjemand skal forstås enhver samarbejdspartner, herunder ambassade, konsulat, offentlig myndighed, translatør eller transportør.

Normal ekspedition

I relation til normalopgaver er Virksomheden berettiget til at tilpasse sagsbehandlingstiden i forhold til kundens afrejsedato. Dette vil normalt indebære en sagsbehandlingstid på mindst to dage regnet fra Virksomhedens modtagelse af visumansøgning til udstedelse af visum eller alternativt på tidspunktet, hvor visummet er klar til afhentning eller afsendelse samt tillagt behandlingstid hos ambassade. Ved privatkunder skal betalingen være modtaget på Virksomhedens konto før behandling af visumansøgning er afsluttet. Dersom pengene modtages på Virksomhedens konto efter færdigbehandlingen af visumansøgningen, sender Virksomheden pas og dokumenter indenfor to dage efter, at pengene er modtaget på Virksomhedens konto.  

Ekspres ekspedition

I relation til ekspresopgaver skal Virksomheden levere dokumenter og ansøgninger til ambassade/konsulat samme dag i København, og normalt den efterfølgende dag udenfor Danmark. Dette forudsætter, at nødvendige og fuldstændige dokumenter og ansøgninger er leveret til Virksomheden senest kl. 9.00 den pågældende dag.

Dersom dokumenterne er leveret af ambassade eller konsulat i København, vil dokumenterne være klar til afhentning eller udsendelse til kunden samme dag, som dokumenterne er færdigbehandlet af og modtaget fra ambassade eller konsulat. For privatkunder forudsætter dette, at betalingen er modtaget på Virksomhedens konto før behandlingen af ansøgningen er afsluttet.

Betaling

Privatkunder kan først afhente eller få tilsendt dokumenter, visum mv., når betaling er modtaget på Virksomhedens konto. Der må beregnes en eller to dage fra kunden har foretaget sin betaling til pengene er modtaget på Virksomhedens konto.

Virksomhedens ansvar
 
Hvis Virksomheden ikke leverer den aftalte ydelse til rette tid eller foretager anden misligholdelse af aftalen og dette skyldes forhold som Virksomheden er ansvarlig for, har kunden ret til forholdsmæssigt afslag eller ophævelse af aftalen. Virksomheden skal dog altid først have ret til at forsøge at afhjælpe manglen. Kunden skal inden rimelig tid før kundens afrejse give meddelelse til Virksomheden om manglen således, at Virksomheden har mulighed for at afhjælpe manglen og eventuelt foretage nødvendig tabsbegrænsning. Forholdsmæssigt afslag eller ophævelse kan kun ske, hvis manglen må betegnes som værende væsentlig for kunden og kunden positivt har informeret Virksomheden om denne væsentlighed. Virksomhedens ansvar er i alle tilfælde maksimeret til DKK 5.000 pr. ordre fratrukket udlæg til tredjemand.

Øvrigt ansvar

Hvis Virksomheden mister eller udøver skade på kundens dokument(er), skal Virksomheden erstatte kundens tab ved at genanskaffe nyt (nye) eksemplar(er) af samme dokument(er). Virksomhedens ansvar er maksimeret til DKK 5.000 pr. ordre fratrukket udlæg til tredjemand. Kundens dokumenter er eksempelvis pas, visumansøgning, eksportdokument, anbefaling, invitation eller lignende.
Virksomheden er ikke ansvarlig for forsinkelser, fejl, skader eller tab af dokumenter, som skyldes tredjemand. Dette gælder også, hvis Virksomheden har anbefalet den pågældende tredjemand.

Virksomheden er ikke ansvarlig, hvis visum, arbejdstilladelse, opholdstilladelse mv. ikke bevilliges.

Kundens ansvar

Virksomheden er ikke ansvarlig for skader eller tab som følge af fejl eller mangler, som skyldes kunden, herunder mangler ved kundens dokumenter og/eller bestilling. Kunden er i givet fald ansvarlig for betaling af påløbne omkostninger, herunder eventuelt behandlingsgebyr til Virksomheden.

Det forudsættes, at bestilleren har fuldmagt til at foretage bestillingen på vegne af kunden. Dersom kunden dokumenterer, at bestilleren ikke havde den fornødne fuldmagt, er bestilleren personligt ansvarlig for bestillingen.  

Kunden er ansvarlig for at undersøge, om den leverede ydelse er i overensstemmelse med kundens bestilling, herunder om visum er gyldigt i den periode, som kunden skal rejse i.
 
Indirekte ansvar

Virksomheden er ikke ansvarlig for eventuelt indirekte tab eller skade, eksempelvis som følge af Virksomhedens eller tredjemands fejl, mangler og/eller forsinket levering af kundens dokument(er). Med indirekte tab eller skade menes blandt andet tabt arbejdsfortjeneste, manglende mulighed for at ankomme til destinationen, at rejsedokumenter(er) viser sig at være ugyldige ved ankomst til destination mv.

Force majeure

Virksomheden er ikke ansvarlig for hindringer, som ligger udenfor Virksomhedens kontrol og som Virksomheden ikke med rimelighed kunne forventes at tage i betragtning på aftaletidspunktet eller undgå eller overvinde efterfølgende. Det kan blandt andet være naturkatastrofer, national undtagelsestilstand, krig, strejke, trafikforsinkelser, indstillede flyafgange, trafikulykker, vejrforhold, beslutninger truffet af offentlige myndigheder mv.

Reklamation

Kunder er ansvarlige for at undersøge, om den leverede ydelse er i overensstemmelse med kundens bestilling, herunder om visum er gyldigt i den periode, som kunden skal rejse i. Eventuelt krav mod Virksomheden skal gøres gældende inden rimelig tid. For så vidt angår visum skal sådanne krav gøres gældende inden rimelig tid forud for kundens afrejsedato, så Virksomheden har mulighed for at afhjælpe manglen. Der kan ikke gøres misligholdelsesbeføjelser gældende, hvis der ikke er reklameret rettidigt.

Priser

Kunden bekræfter at være bekendt med gældende priser for Virksomhedens ydelser, herunder behandlingsgebyr og transportomkostninger. Kunden accepterer, at Virksomheden benytter ekspresfragt, som indebærer højere priser, ved eventuel forsinkelse fra tredjemand, hvis det er nødvendigt for, at dokumenter kan leveres til kunden i rette tid. Gældende prisliste er tilgængelig på Virksomhedens hjemmeside www.visumservice.dk.

I tilfælde af kundens afbestilling af ordren skal kunden betale behandlingsgebyr og transportomkostninger, hvis ansøgning og dokumenter på afbestillingstidspunktet er sendt til tredjemand.

I tilfælde af kundens afbestilling af ordren skal kunden betale 50% af behandlingsgebyret, hvis Virksomheden har iværksat ordren på afbestillingstidspunktet.

Virksomhedens udlæg til tredjemand, herunder visumafgift mv. hos ambassade, konsulat, offentlig myndighed mv., skal altid betales af kunden.

Ved erhvervsdrivendes første bestilling foretager Virksomheden automatisk en kreditvurdering af kunden for at fastslå, om der kan bevilliges kredit. Et fakturagebyr på DKK 100 tillægges den første faktura for at dække omkostningerne i forbindelse med kreditvurderingen.

Værneting

Alle tvister vedrørende disse salgs- og leveringsbetingelser afgøres efter dansk ret.

Københavns Byret skal være værneting i alle sager vedrørende ydelser leveret af Virksomheden.